Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

0177 a5d5 500
sponte

May 18 2017

8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viastonerr stonerr
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viastonerr stonerr
sponte
Nauczam ludzi wyobraźni. Przez większą część życia nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym może być wyobraźnia, nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, jaki może być jej zasięg. Ponieważ, oprócz wyobraźni intelektualnej, istnieje też wyobraźnia zmysłów, wyobraźnia seksualna, wyobraźnia cielesna, wyobraźnia ekonomiczna, wyobraźnia mistyczna, wyobraźnia naukowa..

Wyobraźnia obejmuje każdy teren, nawet ten, które nazywamy „racjonalnym”. Jest wszędzie. W związku z tym powinno rozwijać się ją tak, by móc rozpatrywać rzeczywistość nie tylko z jednej perspektywy, ale z wielu punktów widzenia. Zazwyczaj wizualizujemy wszystko zgodnie z wąskim paradygmatem naszych wierzeń i uwarunkowań. Z rzeczywistości, tajemniczej i tak rozległej jak nieprzewidywalnej, odbieramy tylko to, co zostanie przefiltrowane przez nasz małostkowy punkt odniesienia.

Aktywna wyobraźnia jest kluczem do wyższej wizji, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innych punktów widzenia, nie naszych; pozwala myśleć i odczuwać zgodnie z różnymi punktami odniesienia. Tym właśnie jest prawdziwa wolność: zdolnością do wychodzenia poza samego siebie, przekraczania granic naszego małego indywidualnego świata i otwierania się na wszechświat.

— Alejandro Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr
sponte
Sirloin Steak Sexiness
Reposted fromfalconwing falconwing viaxann xann
sponte
Cuda można porównać do kamieni: wszędzie ich pełno, oferują swoje piękno, ale prawie nikt tego nie zauważa. Żyjemy w rzeczywistości przepełnionej cudami, ale dostrzegają je tylko ludzie o rozwiniętej percepcji. Bez takiej wrażliwości wszystko staje się banalne, cudowne zdarzenie uznaje się za przypadek, przemierzamy świat bez klucza zwanego wdzięcznością. Niezwykłe zdarzenia postrzega się jak zjawiska naturalne, z których można czerpać, nie dając nic w zamian. A przecież cud wymaga wymiany: to, co zostaje mi dane, powinienem oddać innym z nawiązką. Bez zjednoczenia nie uchwycisz cudu. Nikt nie czyni cudów ani ich nie wywołuje, one się odkrywają.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr

May 17 2017

5951 a0b0 500

“The future has come”

5207 9d7f
2061 47b5

100 bilion

Reposted frommyry myry viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viastonerr stonerr
sponte
Reposted fromscience science
sponte
sponte
8883 bbb3
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viakittiesmama kittiesmama
8743 d793

clearfitgirls:

Going for a swim

Source: reddit.com

sponte
8009 6ddc
sponte
5813 3b2b
Reposted fromnyaako nyaako viakittiesmama kittiesmama
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl