Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

sponte
sponte
9219 1d13 500
Reposted frombudas budas viatomash tomash
sponte
4111 25b6 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaStonerr Stonerr
sponte
4651 72d0
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaStonerr Stonerr

October 23 2016

sponte
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
2874 0375 500
Reposted fromghostlyroyalty ghostlyroyalty viaStonerr Stonerr
sponte
5764 090a
Reposted frommalfynka malfynka viaStonerr Stonerr
sponte
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaStonerr Stonerr
sponte
4015 b5f2 500
Reposted fromfelicka felicka viaStonerr Stonerr
sponte
There is a skier!
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasober sober
sponte
0966 6bbd
Reposted fromocks ocks viasober sober
sponte
sponte
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viasober sober
sponte
1764 7912 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
sponte
1516 caa5 500
Reposted fromvs vs viasober sober
sponte
9139 c49d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasober sober
sponte
sponte
sponte
2726 eeb7 500
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viasober sober
sponte
Reposted fromtfu tfu viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl