Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

sponte

Mikołaj

męża ci nie przyniosę
ostatnich dwóch nawet nie rozpakowałaś
ani magisterki ani matury

po co aplikacja jak systemu nie ma
myślałem o zdrowiu

szef mówi nie wypada
by święty dawał coś co służy twoim grzechom

jak chcesz to przyjadę
tak po prostu bez sani

tylko nie wiem czy wpuścisz
gdy ręce będą puste

dlatego się zastanów czy warto pisać
jeśli jeszcze nie wierzysz

że brak jest czasem darem
najlepszym

29 XI 2015

— strona ks. W. Węgrzyniaka
Reposted fromanikroku anikroku viaStonerr Stonerr

December 05 2016

sponte
sponte
Reposted frommeem meem viaStonerr Stonerr
sponte
sponte
5798 047e
ice box bend
sponte
5805 7520
hitting the aisles

December 03 2016

sponte
Reposted fromFlau Flau viaoctobriana octobriana
sponte
1073 bbc0 500
Reposted frombudas budas viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

sponte
0881 5512 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaKoojav Koojav
sponte
Reposted frombiru biru viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
sponte
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
0262 ac36
sponte
1468 6a3c
Reposted fromvs vs viaKoojav Koojav
sponte
sponte
8397 ef59 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaxann xann
sponte
9566 0480 500
Reposted fromfungi fungi viaxann xann
sponte
1415 e807 500
Reposted fromMacManus MacManus viaxann xann

December 01 2016

sponte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl